Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

zámeckého areálu a zámku Rosice

Vážení návštěvníci,

při vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto pokynu. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku nebo životním prostředí.

Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody plně odpovídá návštěvník správě objektu podle obecně závazných předpisů.

Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

V areálu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno po uhrazení poplatku. Nesmí však být jakkoliv dotčena práva třetích osob ve smyslu pravidel GDPR. Fotografování uvnitř objektu je možné jen po uhrazení poplatku na pokladně zámku.

Fotografování a filmování pro komerční účely kdekoliv v areálu je možné pouze se souhlasem správy zámku

Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití návykových látek, stejně jako osobám znečištěným je vstup do objektu zakázán. Za ztrátu odložených předmětů nenese správa zámku odpovědnost.

Za děti odpovídají v plném rozsahu rodiče nebo dospělá osoba, která je do areálu přivedla.

Je zakázáno:

 • odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby,
 • jakkoliv poškozovat objekt, jeho inventář a další majetek, dotýkat se exponátů,
 • psát nebo malovat po zdech, stěnách nebo mobiliáři nebo je jinak poškozovat,
 • při výkladu průvodce opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od skupiny,
 • jakkoliv rušit hlukem, hudbou, hlasitým hovorem, apod., výklad průvodce, probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
 • jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj s nápoji či zmrzlinou nebo se zvířaty, cigaretami, apod., manipulovat s otevřeným ohněm,
 • používat jakoukoliv pyrotechniku,
 • vyklánět se z oken, naklánět se přes zábradlí, zvedat děti přes zábradlí či zídky,
 • trhat rostliny, lámat větve stromů či keřů, plašit ptactvo a zvířata,
 • vstupovat na zakázaná místa,
 • vjíždět do zahrady na jízdních kolech nebo koloběžkách,
 • parkovat motorová vozidla mimo vyhrazené prostory,
 • vstupovat mimo cesty a chodníky,
 • vstupovat do zámecké zahrady se zvířaty,
 • nechat volně pobíhat psy či jiná zvířata,
 • je přísně zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory,
 • narušovat klid a pořádek,
 • používat v rámci svatby konfety, rýži, pyrotechniku, apod.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců zámku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady zaplaceného vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se takový návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.

Správa zámku Rosice

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, adr@coi.czhttp://adr.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/