Povinná publicita projektů

OBNOVA HISTORICKÉ PARKETOVÉ PODLAHY VE VELKÉM SÁLE V JIHOVÝCHODNÍM ROHU PRVNÍHO PATRA ZÁMKU ROSICE

Tento projekt byl podpořen Jihomoravským krajem dotací v roce 2019 ve výši 350 000,- Kč na základě smlouvy č.JMK060664/19/OK
Příjemce: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Částka dotace: 350 000,-Kč
Dotační program: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce
2019 Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti
památkové péče – nemovité kulturní památky
Celkové náklady akce činily celkem 1 011 514,70 Kč vč. DPH. Z toho 168 000,- Kč
tvořila částka dotace od MK ČR, 350 000,- Kč tvořila obdržená krajská dotace
a 493 514,70 Kč činily vlastní finanční zdroje města Rosice. Bez dotační podpory
z Jihomoravského kraje by nebylo možné – vzhledem k velké finanční náročnosti prací, akci úspěšně dokončit.

Bližší podrobnosti:

https://www1.rosice.cz/assets/File.ashx?id_org=14122&id_dokumenty=26095

OBNOVA SPOJOVACÍHO MŮSTKU DO ZÁMECKÉ ZAHRADY

Tento projekt byl podpořen Jihomoravským krajem dotací v roce 2018
ve výši 375 000,-Kč na základě smlouvy č.JMK052927/18/OK
Příjemce: Město Rosice, Palackého nám.13, 665 01 Rosice, IČ 00282481
Název projektu: Restaurátorské práce na zámku Rosice
Obnova spojovacího můstku do zámecké zahrady
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Číslo smlouvy: JMK052927/18/OK
Částka dotace: 375 000,-Kč
Dotační program: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018
Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče –
nemovité kulturní památky.

Celkové náklady realizace stavební části vč.DPH 1 298 236,83 Kč
hrazeno z dotace JMK 2018 375 000,00 Kč
hrazeno z dotace MK ČR 198 000,00 Kč
vlastní zdroje 725 236,83 Kč

Bližší podrobnosti:

https://www1.rosice.cz/assets/File.ashx?id_org=14122&id_dokumenty=21780