Ochrana osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení. Naše služby nabízíme zejména prostřednictvím naší webové stránky www.zamek-rosice.cz a Facebookové stránky Zámek Rosice, v budoucnu také dalšími způsoby. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které shromažďujeme přes tyto platformy nebo jinými způsoby propojenými s těmito platformami.

Zámek Rosice jako správce Vašich osobních údajů

Příspěvková organizace Správa zámku Rosice, IČ: 00486591 (dále jen „Zámek Rosice“) je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme dostupnými technologiemi a pravidelně procesy zabezpečení osobních údajů vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, případně v budoucnu vytvořit Vaší rezervaci či uzavřít s Vámi slouvu, je nezbytné zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

  • jméno, příjmení, titul
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo, e-mailová adresa
  • doba trvání smlouvy a účel smlouvy
  • hromadné fotografie / audiovizuální záznamy z kulturních akcí
  • záznamy z kamerového systému
  • informace o čerpaných službách či uzavřených smlouvách

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy, naplňování účelu činnosti Zámku Rosice a plněním zákonných povinností. Pokud si ponecháme Vaše osobní údaje například z důvodu případného právního sporu, je takové zpracování založeno na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb souvisejícíh se statutem Zámku Rosice, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), plnění právních povinností, k ochraně našeho oprávněného zájmu či v některých případech pro marketingové účely. V některých případech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zajištění klidného a bezpečného prostředí, abyste se u nás cítili co nejbezpečněji a Váš majetek zůstal uchráněn.

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například z rezervačních portálů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude možné poskytovat Vám služby, pro které jsou Vaše osobní údaje nezbytné.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme pod dobu 6 let, abychom splnili veškeré zákonné povinnosti či případně ochránili náš oprávněný zájem.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ve většině případů Zámek Rosice nesděluje Vaše osobní údaje nikomu mimo Zámek Rosice. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. V případech stanovených právními předpisy máte dále právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci, tedy Zámku Rosice, či obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se na Správu zámku Rosice, Žerotínovo nám.1, 66501 Rosice, e-mail kastelan@zamek.rosice.cz.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace